Przejdź do treści

Programy

1.„I Ty możesz uratowac komuś życie”
Program realizowany przez Grupę Ratownictwa „ProMedyk”. Program ma na celu przekonanie ludzi , by nie bali się pomagac innym , że wystarczy podstawowa wiedza z zakresu pierwszej pomocy aby móc uratowac czyjeś życie , a także zadbac o swoje bezpieczeństwo. Grupa realizuje również program : „Ratujemy życi w Twojej szkole” – jest on skierowany do wszystkich placówek oświatowych. Cele Grupy: – Propagowanie i szerzenie wiedzy z zakresu Pierwszej Pomocy – Pokazy podstawowej pierwszej pomocy w szkołach , świetlicach , festynach itp. – Zabezpieczenie imprez w stopniu podstawowej pomocy – Niesienie pomocy osobą poszkodowanym w wyniku wypadków

2.Godna Starość
Program pomocy „Godna starość” skierowany jest do osób starszych : chorych , ubogich i samotnych. Samotność w podeszłym wieku i bardzo nikłe dochody powodują ,że ludzie zamiast zasłużenie cieszyć się emeryturą i odpoczywać martwią się o swój byt czekając z przerażeniem co przyniesie następny dzień. Dużą grupę seniorów stanowią osoby przewlekle bądź nieuleczalnie chore. Zakup podstawowych środków żywności , higieny osobistej lub środków czystości oraz leków niezbędnych przy różnych schorzeniach staje się problemem. Niejednokrotnie ludzie Ci stają przed dylematem jak podzielić skromną rentę bądź emeryturę i co jest pierwszoplanowym wydatkiem. Jest to bardzo upokarzające dla ludzi , którzy całe życie ciężko pracowali. W momencie osiągnięcia sędziwego wieku niejednokrotnie żyją na skraju nędzy. Sytuacja z jaką mamy do czynienia jest tylko potwierdzeniem badań socjologicznych , że nasze społeczeństwo się starzeje i ubożeje.

3.Samotne macierzyństwo
Program pomocy „Samotne macierzyństwo” skierowany jest do matek samotnie wychowujących dzieci a także tych , które samotnie ponoszą ciężar utrzymywania formalnie pełnej rodziny. Zdarza się , iż samotne matki na skutek nieporozumień rodzinnych zostają opuszczone przez bliskich. Zmniejszenie zasiłków alimentacyjnych a także opóźnienia w wypłatach doprowadziły do stanu , że posiadane środki finansowe w całości trzeba przeznaczyć na zakup żywności pomijając inne wydatki typu środki czystości , ubrania czy przybory szkolne. Taki stan rzeczy powoduje powstanie zadłużeń w opłatach administracyjnych i energetycznych.

4.Bezdomność
Program „Bezdomność” jest realizowany we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemami bezdomności i prowadzącymi schroniska bądź noclegownie dla osób bezdomnych.

5.Dzieci Ulicy
Celem projektu jest zapewnienie bezpieczne i aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Trudna sytuacja materialna oraz skutki kryzysów w rodzinie mają swoje odzwierciedlenie w zachowaniu dzieci i młodzieży. Istotnym problemem jest sytuacja na rynku pracy , która zmusza rodziców do pracy w różnych godzinach oraz dniach świątecznych , co powoduje brak odpowiedniego nadzoru nad dziećmi i młodzieżą. Dlatego konieczne staje się zapewnienie im miejsca oraz zagospodarowanie wolnego czasu tak aby ulica nie była ich najlepszym i jedynym środowiskiem. Program realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Wspólna Droga z Warszawy.

6. Sekcja charytatywny „Dary”
Praca punktu ma za zadanie:
– przyjmowanie od darczyńców odzieży i przedmiotów używanych a następnie odstępowaniu jej za niewielkimi drobnymi datkami. Najbardziej potrzebujący otrzymują pomoc bezpłatnie.
Uzyskany w ten sposób dochód jest przeznaczony na zakup obiadów dla biednych dzieci z gdańskich szkół.
– praca w sekcji odbywa się na zasadzie wolontariatu, wykonywana jest przez seniorów.
Praca seniorów jest jednym z elementów realizowanego programu o przeciwdziałaniu osamotnieniu i marginalizacji społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *